Harjumaa Lasterikkad MTÜ

Põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Harjumaa Lasterikkad (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev

füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis on loodud 7. novembril 2019.a.

2. Ühingu asukoht on Harjumaa, Eesti Vabariik.

3. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

EESMÄRK JA TEGEVUSED

4. Ühing on loodud lasterikaste perede laste arengu- ja kasvutingimustele kaasaaitamise eesmärgil.

Ühingu eesmärgiks on olla ühiskonnas hinnatud organisatsioon, kes väärtustab ja ühendab Harjumaa

ja Tallinna lasterikkaid peresid ja esindab nende huve.

5. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing koondab ja kaasab aktiivseid liikmeid, kelle jaoks on lasterikkus

rõõm ja kellel on soov ühingu tegemistesse panustada; loob vanematele ja lastele suhtlemis- ja

arenemisvõimalusi ning võimaldab eneseteostust; on usaldusväärne partner teiste

organisatsioonidega; osaleb aktiivselt kohalike omavalitsuste perepoliitika kujundamisel ning

väärtustab lasterikkust.

LIIKMELISUS

6. Ühingu liikmeks astumist saab taotleda füüsiline isik, kelle peres kasvab liikmeks astumise taotlemise

hetkel vähemalt 3 kuni 19 aastast last ja/või kuni 26 aastased päevases õppes õppivad noored, kes

kuuluvad samasse leibkonda.

7. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks taotleja avalduse alusel, ühe kuu jooksul,

pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist. Liikmete ja tasude arvestust peab juhatus.

8. Liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse otsustamine kuulub üldkoosoleku

pädevusse.

9. Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse vähemalt ühe kuu

jooksul. Välja astunud liige on kohustatud tasuma oma võlad Ühingu ees.

10. Juhatusel on õigus 2/3 poolthäälega liige Ühingust välja arvata, kui liige ei järgi Ühingu

eetikakoodeksit, kahjustab Ühingu tegevust, ei tasu tähtaegselt liikmemaksu või ei vasta enam

liikmeks saamise tingimustele.

11. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse

otsustest.

LIIKMETE ÕIGUSED

12. Liikmel on õigus Ühingu poolt vahendatavatele või loodavatele hüvedele, osaleda hääleõigusega

üldkoosolekul ning olla valitud Ühingu juhtorganitesse.

LIIKMETE KOHUSTUSED

13. Liikmel on kohustus mitte kahjustada Ühingu mainet ja head nime; tasuda liikmemaksu üldkoosoleku

poolt kehtestatud suuruses ja korras; teatada Ühingu juhatusele liikmete pidamise arvestuseks

vajalikud isikuandmed ning teatada majandusaasta jooksul nende andmete muutumisest; muud

üldkoosoleku otsusega antud kohustused.

JUHTIMINE

14. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Kus igal liikmesperel on üks hääl. Iga liikmespere võib

üldkoosolekul lisaks enda perele volituse olemasolul esindada veel maksimaalselt kahte peret.

Üldkoosolekul võivad osaleda Ühingu liikmed ning juhatuse nõusolekul kutsutud külalised.

15. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku

kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel.

16. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, olenemata koosolekust osa võtvate liikmete arvust.

17. Üldkoosolek valib juhatuse ja revisjonikomisjoni kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub 3–5 liiget,

revisjonikomisjoni 1-3 liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.

JUHATUS

18. Juhatus võib valida juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kelle pädevuses on juhatuse

koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine.

19. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

19.1 Juhatus teeb otsuseid koosolekul või kirjalikult.Juhatuse otsused protokollitakse ning

otsused langetatakse lihthäälteenamusega.

20. Juhatuse pädevuses on:

20.1. Ühingu igapäevase tegevuse ja ürituste korraldamine;

20.2. Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

20.3. Ühingu Raamatupidamise ja arhiveerimise korraldamine;

20.4. Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

20.5. Ühingu tegevuse kohta tulnud protestide lahendamine;

20.6. Juhatus peab juhtimisel lähtuma seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku kinnitatud eelarvest,

arengukavast ning teistest strateegilistest dokumentidest;

20.7. Juhatus on kohustatud tegutsema Ühingu varaga heaperemehelikult;

20.8. Juhatuse liige saab esindada ühingut ainult koos teise juhatuse liikmega;

20.9. Täiendavate töögruppide moodustamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks;

20.10. Ühingu auliikme staatuste kehtestamine isikutele, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast

tulenevad Ühingu liikmete õigused ja kohustused.

21. Revisjonikomisjoni või juhatuse liikme võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek, kui

tema tegevus on vastuolus eetikakoodeksi, üldtunnustatud tavade ja viisakusreeglitega, kahjustab

Ühingu tegevust ja head nime või isik ei täida või on rikkunud seaduses, põhikirjas sätestatud

kohustusi.

22. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme volitused lõpevad automaatselt hetkel, mil isik on juhatuse või

üldkoosoleku otsusega Ühingust välja arvatud või tagasi astunud.

Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme tagasi astumisel või tagasi kutsumisel, juhul kui juhatuse või

revisjonikomisjoni liikmete koosseis jääb väiksem kui põhikirjas määratud vastava organi miinimum

liikmete arv, valib üldkoosolek Ühingu liikmete seast samade valimispõhimõtete alusel

asendusliikme, kelle volitused kehtivad kuni organi volituste lõppemise tähtajani

LÕPPSÄTTED

23. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega

mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule